اردوی جهادی(اسفند۹۶)

203

هفتمین اردوی جهادی دبیرستان نخبگان دانش_پخش ارزاق شبانه (خواهران معلول)