داغترین‌ها: #Copa America 2019

خزان برگ ها

310

تاثیرات خزان برگها بر خاک در این ویدیو به پاره ایی از نکات اشاره شده که دیدن آن را به کشاورزان و باغداران عزیز توصیه می کنیم