خزان برگ ها

315

تاثیرات خزان برگها بر خاک در این ویدیو به پاره ایی از نکات اشاره شده که دیدن آن را به کشاورزان و باغداران عزیز توصیه می کنیم