روز سالمندان

4,055

اکثر مردم دوران سالمندی را تجربه می کنند. دورانی که به نظر بعضی از کارشناسان دوران طلایی زندگی نامیده می شود. با توجه به اهمیت این دوران و تشکیل شدن جامعه از افرادی که در این بازه سنی زندگی می کنند روزی با نام “روز جهانی سالمندان” به صورت بین المللی ثبت شده است. در ادامه این مقاله بیشتر به این روز و خود سالمندان می پردازیم. http://mahak.info/KbHhz