لیست سیاه اتحادیهٔ اروپا در مورد گریزگاه های مالیاتی

215
کمیسیون اروپا برای رسیدن به این فهرست به ارزیابی وضعیت ۹۲ کشور بر اساس سه معیار شفافیت مالی، حکومتداری خوب و فعالیت اقتصادی واقعی پرداخت و وضعیت مالیات دهی شرکتهای بزرگ در این کشورها را نیز بررسی کرد. این فهرست مناطقی همچون مجمع الجزایر ساموآی آمریکا، جزیره گوام، جمهوری ترینیداد و توباگو، جزایر ویرجین آمریکا، کشور، امارات عربی متحده، جزایر مارشال در اقیانوس آرام، کشور دومینیکا در دریای کارائیب، جمهوری فیجی در اقیانوس آرام، عمان را دربرمی گیرد. *** منبع: یورونیوز، ۲۰۱۹٫۳٫۱۲
pixel