مروری بر دومین گردهمایی مدیران الماسی

455

در این ویدئو مروری مختصر بر دومین گردهمایی بزرگ مدیریت عالی تجارت و کسب وکار با عنوان مدیران الماسی پرداخته می شود