تبدیل یکا

45
تدریس مبحث تبدیل یکا از فصل اول فیزیک دهم توسط محمد گلزاری دبیر رسمی فیزیک شهر تهران - www.poopakedu.ir
pixel