نجات و احیا گوزن قرمز یخ زده در رودخانه ای در سیبری

123