هفته سوم لیگ فوتسال / فنی الف ۵ - هنر ۲

236

یک خطای بی مورد ، یک اشتباه دروازه بانی و یک گل ب خودی = باخت