زمان بازپرداخت؟مایکل برنر، استاد افتخاری امور بین الملل

105

2 ماه، 500 مورد جستجو، ارزش بیش از 25 میلیون دلار و بدترین رابطه دو قدرت هسته ای در دهه - این چیزی است که آن را برای تهیه گزارش تایید کرد که رئیس جمهور آمریکا، در عین حال، یک عروسک روسی نشسته است. با این حال نمی توان گفت که روس ها سعی نکردند رشته ها را بکشند. اگر آنها انجام دادند، اگر قانونی نبود، یک حق اخلاقی برای انجام این کار وجود دارد؟ برای بحث در مورد این، اوکسانا توسط مایکل برنر، استاد افتخاری امور بین الملل دانشگاه پیتزبورگ پیوست.2 months, 500 search warrants, well over $25 million and the worst rela

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده