آخرین تحولات سیاسی آمریکا

69

سياستمداران در آمريکا اذعان مي کنند، صحنه سياسي کشورشان به سمت نفرت پيش مي رود و هر چه به انتخابات نزدیک شویم، فضای سیاسی در اين کشورپيچيده تر خواهد شد.

پارس تودی
پارس تودی 353 دنبال کننده