حضور خانواده مدافع حرم افغان در باهمستان

1,905

حضور خانواده مدافع حرم افغان در باهمستان خانواده شهید هاشمی از مدافعان حرم در برنامه با همستان حضور پیدا کردند.