گفتار 26 ”انسان طالب هر چیز که هست“

95
انسان طالب هر چیز که هست معنای حقیقی جان او همان چیز است.
pixel