معرفی آهنگری پیروز آسیا در مصاحبه بابرنامه بازار ایرانی

953
مصاحبه برنامه تلویزیونی "بازار ایرانی" با مدیرعامل شرکت آهنگری پیروز آسیا و معرفی دستگاه سوپر خاک ورز مرکب چند منظوره اختراع شده توسط این شرکت.
pixel