اجرای زنده بهار دلنشین(اثری از روح ا... خالقی)

843

با هنرمندی: خواننده:امیررضا پهلوانی کیبورد: امیراحمد فتاحی گیتار:سید امیرمحمد حسینی (کد 6) و دف:نیکان امام دوست