من جاودانه ام _ مهدی شاکریان

67

چرا از مرگ میترسی؟ اگر شما شدت عشقی که خدا به بنده اش داره رو درک بکنی از شدت هیجان روح از تنت جدا میشه فیلم های بیشتر در www.sebghatebartar.com ارتباط با ما 09350621006 و 05138117 از اینستاگرام سبقت بازدید کنید http://instagram.com/sebghatebartar

pixel