آوای جاوید-برنامه سی-"آموزش آواز" جلسه 10

1,794

اثری از آوای جاوید آموزش آواز بر اساس آموزه های مکتب آوازی اصفهان- جلسه دهم-آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ. موضوع دستگاه ماهور گوشه دلکش www.Avayejavid.com-- https://telegram.me/avayejavid