فیلم آموزش رفع مغایرت شماره ۱۰ در بستن سال مالی محک

1,008
در این فیلم نحوه رفع مغایرت شماره ۱۰ با عنوان « وجود حساب هایی با وضعیت غیر موقت در سرفصل هزینه ها و درآمد ها » در مراحل بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک به صورت کامل آموزش داده شده است .
pixel