آموزش شبکه - قسمت یازدهم

302

به مجموعه ای از اتصالات بین دو یا چند کامپیوتر و زبانی (Protocol) که نرم افزارهای موجود در این کامپیوترها به کمک آن با یکدیگر ارتباط می کنند، شبکه می گویند.از وب سایت برنا اندیشان دیدن فرمایید. www.bornaandishan.ir