موزه آذربایجان در تبریز دومین موزه کشور

677

http://www.lenzor.com/tabrizlinks این موزه در تبریز از دوران تمدن ماناها و اورارتویی آذربایجان تا هخامنشی و ساسانی و اشکانی و بعد از آن ایلخانی و صفوی و دیگر سلسه ها آثار و اشیا ارزشمندی دارد. تبریز دهها موزه مهم دیگر از جمله عصرآهن و سنجش و مشروطه و تاریخ طبیعی و .. دارد http://www.eachto.org/

شبکه سهند
شبکه سهند 1.1 هزار دنبال کننده