«خطر ورشکستگی بانک ها و موسسات دارای مجوز وجود ندارد»

7,391

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی: «خطر ورشکستگی بانک ها و موسسات دارای مجوز وجود ندارد»