کمک ایران به شکستن محاصرهٔ قطر

170
منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۱۳۹۷٫۸٫۴
pixel