ضدعفوني كردن دستگاه هاي شركت مهندسي پزشكي نوين در شرايط ويروس كرونا

45
با توجه به گسترش ويروس كرونا در كشور و الزام اجراي پروتكل هاي بهداشتي در همه مكان ها، نكات عمومي و تخصصي جهت تميز كردن و ضدعفوني كردن محيط و محصولات شركت مهندسي پزشكي نوين جهت جلوگيري از آسيب به اين دستگاه ها ارائه شده است.
pixel