بازی زمان - قطعه ای از شیرزاد شریف

146
قطعه ای برگرفته از موسیقی رِنگی دوران قاجار و گذشت زمان در طول تاریخ
pixel