مروری بر وقایع پرخاطره و پرمخاطره سال 98 دانشگاه صنعتی اصفهان

203
سال 1398 یکی از پرفرازو نشیب ترین سالهای تاریخ آموزش عالی کشور، به روزهای پایانی خود رسید! سالی پر از اخبارکم سابقه،ملال آور و تلخ وشیرین دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به عنوان مجموعه ای مهم ومؤثر درکنار دیگر ارکان کلیدی آموزش عالی ایران، از این فرازو نشیب ها مصون نبوده و با پشت سرگذاردن رویدادهای متعدد، در آستانه دومین سال از پنجمین دهه رویش خویش، به روزهایی بهتر، پرامیدتر و همراه با موفقیتها و دستاوردهای بیشتر می اندیشد به مرور برخی از مهمترین رویدادهای سال پرخاطره خواهیم پرداخت باما همراه باشید
pixel