کلیپی از عملیاتهای پهپاد شاهد129

1,830

این کلیپ در همایش "مانور قدرت" منتشر شده است.