نشست مسئولین منطقه یک شهرداری مشهد و حضور اعضای هیئت مدیره همیاران محیط زیست و ح

83