پاکستان و هند چگونه شکل گرفتند

137

پاکستان و هند چگونه شکل گرفتند. مردم هند به مدت بیشتر از 200 سال تحت سلطه انگلیسی ها بودند. در آن زمان گروه های مذهبی اصلی در کشور هندو ها، مسلمان ها و سیک ها بودند. بریتانیا این کشور بزرگ را از طریق سیاستی به نام «تفرقه بنداز و حکومت کن » تحت استعمار خود گرفت که باعث شد این گروه های مذهبی علیه یکدیگر شوند. استراتژی کلی این بود که هندی ها به جای جنگ با امپراتوری بریتانیا، مرتباً درگیر جنگ با هم باشند. ولی بعد از دهه ها خشونت و ظلم و ستم بریتانیایی ها، مردم بالاخره دلیل خوبی برای اتحاد پیدا کردند: جنبش ا

بیا ببین
بیا ببین 340 دنبال کننده