سرطان بدبینی

592

دوست من سلام. تو هم حتما اطرافت، آدمایی رو داری که از کلمات منفی استفاده میکنن برام کامنت کن در مواجه با این افراد چیکار میکنی و خود تو چقدر مثبت اندیشی؟؟ https://mahanteymouri.ir