تغییرات رفتاری - عصبانیت

417
با شروع و پیشرفت بیماری دمانس(فرسایش مغز) تغییرات رفتاری مختلفی در بیمار بوجود می آید که برای بیمار و مراقب او بسیار استرس آور و سازشگری با آنها بسیار سخت است. یکی از این تغییرات رفتاری عصبانیت در بیمار است که به دلایل مختلفی از جمله احساس درد، گرسنگی و سایر عوامل محیطی بوجود می آید. سازشگری درست با عصبانیت، پی بردن به دلایل بوجود آمدن آن و از بین بردن آن عوامل دارد.
pixel