وظیفه من خدمت است

10
اینک روی خود را به این قبیل کسان که بوی خوش سرشان را ناراحت می‌کند و دیدن گل در آنها آشفتگی ایجاد می‌نماید، نموده می‌گویم: ای برادر گرامی و ای یار ظاهراً دور، تو هرچه می‌خواهی در این باره بگو.
pixel