تا حالا تو ماشین درخواست پرداخت رو تایید کردی!!!

1,168

تا حالا تو ماشین درخواست پرداخت رو تایید کردی!!! من یک مدیرم و ساعت های زیادی به خاطر شرایط کاریم خارج از شرکتم هستم. شرکت ما با همراه بانک ایران زمین تونسته سرعت انجام خیلی از فرآیندهای مالی شرکت رو بهبود ببخشه.