شکم خود را با اسمیت بسازید

2,145

بلند کردن لگن روی نیمکت با اسمیت(شکم) Smith Machine Hip Raise

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.2 هزار دنبال کننده