تخلفات انتخاباتی شوراها

193

با توجه به تخلفات انجام شده در تبلیغات اتنخابات کاندیدای شورا های شهر و دادن شام و ناهار و خرید رای این گزارش تهیه و به ابعاد آن پرداخته تا شاید در سال های بعد راه حل مناسب پیش بینی شود

pixel