تدریس مفهومی ریاضی یک - تکنیک های انتگرال گیری - فیزیک پزشکی - تصویربرداری پزشکی

139

قسمتی دیگه از سری تدریس های #مو_به_مو آکادمی فیزیک پزشکی و تصویربرداری پزشکی ایران ریاضی 1 - تکنیک های انتگرال گیری بیش از ۹۰ درصد داوطلبین کنکور فیزیک پزشکی و تصویربرداری پزشکی بشدت در این فصل از کتاب مشکل دارن و از حل تستهای این قسمت فراری هستند ، اما با این تدریس عالی دیگه این فصل میشه نقطه اقتدار و قوت شما!! آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران physicpezeshki.com https://www.instagram.com/physicpezeshki