کتاب نظریه قدرت

1,544

مفهوم قدرت کلیداصلی فهم نظریه های اجتماعی مدرن وپیوندگاهی است که جامعه شناسی،سیاست و فلسفه درآن با یکدیگر چفت وبست می شود.این کتاب ازدرون چارچوب نظریه سیستم های پیچیده به این مفهوم نگریسته ومدلی نظری برای بازتعریف قدرت پیشنهاد میکند که به کمک آن فهمی عمیق تر از«من انتخابگر»و چگونگی اتصالش به نهادهای اجتماعی ممکن میشود. نسخه الکترونیکی: http://soshians.ir/fa نسخه کاغذی:روابط عمومی خورشید09372320765

۲ سال پیش
متفرقه
#