همايشهاي دين و زندگي كنكور ٩٧ دكتر سيد هادي سركشیک زاده در سراسر كشور

83

تصاوير منتخب همايشهاي دين و زندگي كنكور ٩٧ دكتر سيد هادي سركشيک زاده که در بيش از ٣٠ شهر كشور برگزار شد HTTP://drsarkeshikzadeh.com