سکانس زندگی 5

127

|گوشه ای از فیلم برادرم خسرو| تمام رفتارهایی که از ما والدین سر می‌زند، باورهای فرزندانمان را می‌سازد و این باورها بر روی رفتار و تصمیماتی که در طی زندگی خود می‌گیرند، اثرگذار است.