دام کامل گرایی

71

هر یک از ما سخت گیری هایی را در زندگی و شغل خود داریم که تصور می کنیم باعث رشد و بهتر شدن مجموعه ی ماست. برخی از این رفتارها، کامل گرایی ست و مانع موفقیت ما می شود. آنچه بسیاری از شرکتها را تهدید می کند، گرایش مدیران به کامل گرایی ست. مهندس امیر احمدی، نویسنده و مدرس موفقیت، در این باره می گوید. آدرس سایت: www.faenho.ir