بیانات مقام معظم رهبری در خصوص صادرات و تولید

109

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص صادرات و تولید به سفارش بانک توسعه صادرات ایران