سینمای اجتماعی - گاهی به آسمان نگاه کن

970

حاج فاضلی که از سرمایه داران پرنفوذ است ، تصمیم گرفته به امید گرفتن وام های بی دردسر ، اداره امور خود را به مهندس رنجبر ( مدیر کل اعتبارات یکی از بانک ها که از سابقه پاکی برخوردار است) ؛ بسپارد . . .