خداحافظی با کم آبی

649
کمبود آب و خشکسالی نگرانی عمده ای است که در یک دهه اخیر گریبان بسیاری از کشورها را گرفته است. به همین علت در چند سال اخیر استفاده از آب های ژرف مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته.
pixel