مترجم برتر ( دکتر عبدالحسین نیک گهر)

140
مترجم برتر برگزیده نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی
pixel