مترجم برتر ( دکتر عبدالحسین نیک گهر)

106

مترجم برتر برگزیده نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی