مهارت های زندگی ، عدم باید و نباید در زندگی

345
بسیاری از مشکلات ما بخاطر باید و نبایدی است که خودمان برای خودمان ساخته ایم و متاسفانه بسیاری از این باید و نبایدها میراثی است از والدین امان. کمی خودمان را دوست بداریم
pixel