توضیحات مهم دکتر رییسی راجع به اتفاقات انتخابات96

275

چرا مانع انصراف آقای قالیباف در انتخابات96 نشدید؟ توضیحات مهم دکتر رییسی راجع به اتفاقات انتخابات96 - سوال یکی از دانشجویان از آقای رییسی در مراسم روز دانشجو 1397 دانشگاه شهید بهشتی(ره)