گزیده ای کافی از فرایند تفقه و استنباط - ترغیب به فهم صحیح قرآن کریم

33

درک صحیح قرآن کریم و عمل به مقررات آن به نحوی که تأمین کننده سعادت ما در دنیا و آخرت باشد موقوف به تبیین و تفسیر و تأویل ائمه هدی علیهم صلوات الله است و پیروی از سیره آن بزرگواران است