ماهی سفید: Rutilus frisii kuttum

443
ماهی سفید (Rutilus frisii kuttum) از ماهیان اقتصادی با اهمیت درای خزر است که سالیانه چندین هزارتن از آن صید می‌شود. برای تخمریزی به رودخانه می‌رود، اگرچه امکان تولیدمثل طبیعی آن در خزر از بین رفته و متکی به تکثیر مصنوعی و رهاسازی نوزاد است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Rutilus-frisii.html
pixel