سفر به شهر طبیعت به همراه صدای پای آب

1,963

آبشار تونل کوهرنگ، چشمه دیمه و آبشار شیخ علیخان شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری، بهار ۱۳۹۸