اقدام ارزشمند هموطن تبریزی در تیمار جوجه "شاهبوفه"

51
یکی از هموطنان آذربایجانی با تیمار شاهبوفه مصدوم و نگهداری 10 ماهه از این پرنده ؛ بعد از بهبودی کامل و رشد مناسب به طبیعت بازگرداند.
زیرنظر
%84
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: یک ساعت و 28 دقیقه
زیرنظر
pixel