جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

366

جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه- بازی دوتیم معاونت آموزش و بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه